Det politiska året 2021

Covid-19 pandemin kom att prägla också fjolåret. Den kommunala verksamheten har fungerat synnerligen väl efter omständigheterna, mycket tack vare medarbetarna. För att visa vår uppskattning för deras insatser under pandemin, tog vi moderater initiativ till en extra sommargåva.

Oförutsägbarheten kring de ekonomiska konsekvenserna för verksamheterna, dämpades av beslutet att kompensera nämnderna för extra kostnader till följd av Covid-19 utanför gällande budget. Också konsekvenserna för näringslivet försökte vi mildra, bland annat genom snabbare betalningar av fakturor och tidigarelagda investeringar. Jag vill tacka för alla goda insatser, från medarbetare, frivilliga och företag. Under 2022 hoppas att vi se en återgång till en mer normal vardag.

Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan är ett stort orosmoln ur ett Markperspektiv. Behovet av vägunderhåll är större än (S)-regeringens tilldelade medel. Trafikverket aviserar att vägarna är viktiga för landsbygden samtidigt som de lågtrafikerade vägarna successivt försämras under planperioden. Det riskerar drabba underhållet på flertal vägar i Mark.

Även om medfinansiering av statlig infrastruktur inte är ett ansvar för kommunen så känns det ändå fantastiskt att Moderaternas enträgna och tydliga engagemang i frågan om förbifart Skene burit frukt – den 4 mars fattade Kommunfullmäktige beslut om att ingå en avsiktsförklaring inom kostnadsspannet 180–340 miljoner kronor, och i förslag till regional infrastrukturplan ligger förbifarten med till en kostnad av ca 268 miljoner kronor. 156:an med sin tunga trafik måste ut ur centrala Skene för att möjliggöra en god utveckling av Skene med fler bostäder och trivsammare centrummiljö.

En stor och viktig fråga som avhandlades under året är skolstrukturen i Skene. Moderaterna och Kristdemokraterna förespråkade två F-6 skolor och en högstadieskola. Markmajoriteten drev tyvärr igenom en storskola där alla elever F-9 samlas på Ängskolans område.

Är det något gott som kommit av pandemin, så är det ett ökat intresse för svenska besöksmål, för naturupplevelser och uteaktiviteter. Alltfler från städerna kommer till Mark och upptäcker vår vackra kommun – det ger ringar på vattnet. Vi moderater har under flera år påtalat vikten av en väl fungerande besöksnäring och velat bidra till en växande sådan och det är roligt att också Markmajoriteten nu äntligen verkar inse besöksnäringens tillväxtpotential.

I oktober började Lillemor Berglund Andreasson som ny kommunchef i Mark. Vi hyser ett stort hopp till hennes förmåga att bidra till att skapa ordning och reda i beslutsprocesserna, på att jämföra resultat och sprida goda exempel för att kunna leverera det som invånarna efterfrågar och för att kommunen ska bli ännu bättre på att vara kommun.

Snart är denna mandatperiod över. Moderaterna har under åren haft ett gott och nära samarbete med Kristdemokraterna. Vi presenterar  gemensamma budgetförslag och en mängd konkreta, nödvändiga och genomförbara förslag, bland annat att åtgärda det eftersatta underhållet av kommunens byggnader.

(S), (C) och (L) valde att bilda en majoritet efter förra valet med motiveringen att man skulle kunna snabba på och driva igenom politiska beslut. Resultatet är tämligen magert efter snart 4 år. Det konstateras att majoriteten varken är överens eller sampratade. Man saknar såväl konkreta förslag, som inriktning och övergripande färdriktning. De tar istället våra förslag och gör dem till sina egna! Idélösheten verkar inte ha några gränser. Markmajoriteten riskerar tyvärr också att undergräva invånarnas och näringslivets förtroende för och förutsägbarheten i den politiska beslutsprocessen genom att ge olika besked vid olika tidpunkter. Det gäller till exempel positiva planbesked som dragits tillbaka och nekats.

I september är det val. Mark förtjänar bättre än nuvarande styre och det ändrar vi på i år när vi vinner valet!

Tomas Johansson
Kommunalråd och gruppledare moderata KF-gruppen

Lämna en kommentar