Marks kommun

vårt valmanifest för 2022-2026

Moderaternas handlingsplan för trygghet under 2023 - 2026

Moderaterna kommer under åren 2023–2026 att arbeta för att Marks kommun ska bli en trygg och trivsam kommun för alla invånare. Vi vill ta vara på de möjligheter som vi har runt omkring oss och ta tillvara den kraft som finns i både invånarna, näringsliv, personal och resurser. Ensam är inte stark, utan det är tillsammans vi kan utföra mirakel.
Mycket är bra, men vi är inte nöjda. Tillsammans kan vi bättre och Moderaterna är redo att axla ansvaret för att ta tag i de problem och utmaningar som vi ser. Just trygghet inom samtliga kommunens områden är mycket viktiga för oss de närmaste åren. Det är ingen ”Quick fix” utan ett systematiskt arbete. Du ska känna dig trygg i att kommunen gör det som kan göras och för att samhällskontraktet gäller inom alla kommunens ansvarsområden. Det är vårt mål att kommunen blir en serviceorganisation med myndighetsutövning.
Mark har nu över 35 tusen invånare och vi är ingen liten kommun. Nu skördar vi den process som påbörjades av Moderaterna under förra mandatperioden med krav på Marks Bostads byggnation. Fler har upptäckt Mark och nu finns flera privata intressenter som är villiga att bygga bostäder här. Det här visar att vi ska tro på oss själva, peka ut riktningen och ta oss dit. Det krävs mod, samarbetsförmåga och en framtidstro. Moderaterna är redo att ta de viktiga besluten som leder Mark in i framtiden!

Trygghet för alla i Mark

Moderaterna kommer under 2022–2025 att fokusera på:

 • Förhindra att otrygg fysisk miljö byggs redan i detaljplan och bygglov.
 • Identifiera dåligt belysta platser och uppdatera belysningen tillsammans med fastighetsägare.
 • Initiera en dialog med polisen om platser som skulle kunna bli tryggare med övervakningskameror.
 • Öka närvaron och övervakning på offentliga platser i samarbete med föreningar och organisationer
 • Stötta organisationer som vill nattvandra.
 • Informera om möjligheten med grannsamverkan.
 • Samordna kommunala larmfunktioner.
 • Utöka antalet fältassistenter
 • Undersöka om det finns en trångboddhets problematik i kommunen
 • MBAB skall anta rekommendationer för max antal personer bosatta per lägenhet
 • Via Idéburet offentligt partnerskap (IOP) skapa mötesplatser och aktiviteter.
 • Aktörer som vill bidra till ytterligare ungdomsaktiviteter kan få särskilt bidrag.
 • Planera för mötesplatser som är aktiva större delen av dygnet
 • Samplanera servering, träning, lek och aktiviteter i centrala miljöer
 • Sanera klotter inom 24 timmar skadegörelse ska åtgärdas utan dröjsmål och städning av centrummiljöer ska ske även på helgmornar. Vi behöver även verka för att vi alla tillsammans arbetar förebyggande mot nedskräpning.
 • Halkbekämpa för att undvika fallolyckor samt dela ut broddar till äldre.

Alla skall känna sig trygga med att gå ut oavsett tid på dygnet. Vi vill identifiera otrygga platser och långsiktigt ta bort dem med oftast enkla och ibland mer omfattande åtgärder. Detta arbete görs bäst tillsammans med polisen eller andra aktörer i samhället. Särskilt utsatta platser kan bli aktuellt att kameraövervaka. En viktig faktor för att motverka social utsatthet som i sin tur ger otrygghet är att arbeta mot trångboddhet. Vi ska verka för att få ut människor på gator och torg. Det tror vi kan ske genom mötesplatser och offentliga platser där olika generationer och intressen kan samsas vid olika tillfällen och tider på dygnet.
Det finns få saker som så snabbt orsakar otrygghet som dåligt underhåll, dålig renhållning och långsam eller utebliven reparation av offentliga miljöer. Den så kallade ”Broken window” teorin är en viktig utgångspunkt. Vi vill att våra offentliga miljöer skall kännas trygga och snygga. Åtgärdas inte klotter, nedskräpning och skadegörelse snabbt så växer problemen med otrygghet. Rena snygga miljöer upplev som trygga. Trygga miljöer ger fler människor i rörelse och det blir därmed ännu tryggare. Vi uppnår en trygghetsspiral.
Vi kan också se att många äldre blir inomhus vintertid för att risken för halkolyckor är för stor. Behovet av att återstarta fixartjänsten efter nedstängningen är stort. Kan vi förhindra en enda fallolycka så är det en vinst både för den enskilde och samhället.

Trygghet inom Skolan

Utöver nedanstående är även följande punkter av stor vikt för Moderaterna.

 • Fokus på att tala, läsa och skriva svenska språket samt fokus på matematik
 • Kunskapsnivån ska säkerställas före uppflyttning vid stadieövergångar
 • Mottagande stadie/skola ska säkerställa, dokumentera och kommunicera elevens befintliga kunskapsnivå och speciella behov, gäller även Marks Gymnasium
 • Fokusera på tidiga insatser för att kunna hjälpa elever så tidigt som möjligt
 • Etablering av fler friskolor i kommunen
 • Öppna familjedaghem för större valfrihet

Skolan har en samhällsviktig funktion ur flera aspekter. Framtidens Mark behöver att barn och unga får en bra skola med bra utbildning i en miljö där ordning och respekt för varandra finns. Klassrumsmiljön och skolmiljön behöver bli tryggare för både elever och lärare. Det är också viktigt att förstå att enskilda medarbetare kan vara utsatta för hot i sin tjänsteutövning. Moderaterna har sammanställt ett förväntans dokument. Vårt riktmärke under kommande mandatperiod. Ett dokument som omfattar föräldrar, elever och personal.

Som vårdnadshavare kan du förvänta dig att:

 • ditt barn får en välplanerad och tydlig undervisning som är grundad i skolans styrdokument.
 • ditt barn möts av höga förväntningar.
 • skolan ständigt arbetar för att erbjuda ditt barn en trygg miljö i skolan.
 • skolan tidigt tar kontakt med dig om frågor som rör ditt barns skolgång.
 • du får tydlig information från skolan.
 • utvecklingssamtal som fokuserar på ditt barns utveckling, inte bara information om godkänt eller icke

Skolan förväntar sig att du som vårdnadshavare:

 • tar ansvar för att ditt barn kommer till skolan i tid, får tillräckligt med sömn, äter frukost inför skoldagen och har bra balans mellan skärmtid, vila och andra fritidsaktiviteter.
 • har positiva förväntningar på ditt barns skolarbete, lärande och deltagande i utbildningen.
 • tidigt tar kontakt med skolan om du har tankar eller frågor kring ditt barns skolgång.
 • tar del av information som skolan ger och deltar i utvecklingssamtal och föräldramöten.
 • noga överväger ledighetsansökningar vid andra tillfällen än skollov.
 • samarbetar med personalen för att ditt barn ska få så bra förutsättningar som möjligt.

Moderaterna har också vid ett flertal tillfällen lyft behovet av ordningsregler i skolan. Varje skola ska ha egna ordningsregler och en konsekvenstrappa i de fall där elever bryter mot dessa. Ordningsreglerna tas fram av respektive skola i samarbete mellan elever, lärare och övrig personal. Rektor beslutar om utformningen. Ordningsreglerna och konsekvenstrappan publiceras sedan på respektive skolas hemsida. Skolan skapar valmöjligheter för våra barn och vad de vill göra i framtiden. Därför är de viktigt att vi skapar en bra arbetsmiljö för både elever och personal.

Moderaterna lägger stor vikt vid att eleverna:

 • känner sig trygga i skolan
 • respekterar alla människors olikheter och olika förutsättningar
 • får lov att vara sig själva och blir respekterade för det
 • respekterar överenskomna ordningsregler
 • accepterar konsekvenserna om ordningsreglerna inte respekteras

Trygghet för våra äldre

Moderaterna kommer under 2022–2025 att fokusera på:

 • planering av boenden för att möta behovet som kommer med en äldre befolkning
 • uppmuntra byggande av 55+, 65+ och 70+ boenden som premierar ett socialt och aktivt liv
 • skapa gemensamhetsytor för spontana mötesplatser
 • kompetenssäkra omsorgen av våra äldre
 • öka tryggheten med hjälp av digitala utvecklingen
 • öka tryggheten genom att minska antalet personal som besöker de äldre med hemtjänst
 • säkerställa möjligheten att få leva resterande del av livet tillsammans med sin älskade genom ny typ av boende
 • förändra driften av några boenden till medarbetarstyrda enheter
 • tillsätta kontaktpolitiker för omsorgsboenden i kommunen
 • öka antalet medarbetare inom omsorgen
 • kvalitetssäkra språkförståelsen
 • införa boendegaranti från 85 år +

Dagens äldre har en bättre hälsa än tidigare generationer och är aktiva betydligt högre upp i åldrarna. Vad är förresten äldre idag? Talesättet ”70 är det nya 50” säger mycket om dagens samhälle. Socialt umgänge och en aktiv vardag håller oss yngre längre upp i åldrarna. Det ställer helt nya krav på kommunen. Naturliga mötesplatser för att umgås, föreningsliv och träning håller en människa frisk och ung i sinnet. Kommunen ska skapa förutsättningar för möjligheten till ett socialt liv upp i åldrarna.

Fram till år 2045 väntas antalet personer över 80 år i Sverige att öka från 500 tusen till 1 miljon och därmed behövs fler ändamålsenliga bostäder för äldre. Kommunen behöver här en genomgripande plan för att möta behovet hos våra äldre. Vi kommer behöva fler och större utbud av boenden för att inom lagstadgad tid kunna erbjuda ett beviljat boendebeslut.

Vi anser även att det är viktigt att få tillbringa de sista åren tillsammans med sin livspartner och få leva ett så normalt liv som möjligt. Kommunen behöver boenden där par kan få flytta in tillsammans. Det kan vara större lägenhet eller ett boende i två våningar. Där bottenvåningen är till för omsorgstaganden och första våningen för den friska, aktiva partnern. Då finns möjlighet att äta sina måltider tillsammans och umgås samtidigt som personal finns på plats för att tillgodose det omsorgsbehov som finns. Det kan även uppstå ett naturligt umgänge bland de som bor på ovanvåningarna vilket ger ökad livskvalitet.

Den digitala utvecklingen i samhället innebär många nya möjligheter och arbetssätt som vi som kommun ska tillvara. Nya behandlingsmetoder inom hälso- och sjukvården kommer att öka kravet på medicinsk kompetens inom kommunerna. För att göra hållbara vägval vill vi att kommunen tar stöd i Sveriges Kommuner och Regioners (SKRs) material, ”Prognos och planering av nya särskilda boenden” och ”Utformning och forskning av vård och boendemiljöer för äldre”.

Moderaterna vill att några boenden i kommunen blir medarbetarstyrda boenden (intraprenad) med eget totalbudgetansvar. Vi tror att genom att ge medarbetarna större möjligheter att påverka, ta egna initiativ och beslut så kommer vi att få fler nöjda boende och inspirerade medarbetare.

Ur ett medarbetarperspektiv så är det viktigt att minska de delade turerna, öka personaltätheten, kompetensutveckla personalen och öka kompetensen. Moderaterna vill att fler med undersköterskeexamen anställs, att vi skapar fler tjänster som specialistsjuksköterskor samt att vi säkerställer att vi har rätt medicinsk kompetens på plats. Den omställning som just nu sker inom vården innebär att när patienter är färdigbehandlade på sjukhuset så blir patienten hemskickad och övergår då till kommunens hälso- och sjukvård.

Trygghet inom Funktionsstöd samt individ och familjeomsorgen

 • Vi vill införa medarbetarstyrda boenden och enheter
 • Vi vill kvalitetssäkra kommunikationen mellan personal och brukare
 • Vi vill tillgodose behov som uppstår i samband med synnedsättning och/eller hörselnedsättning.
 • Vi vill att vi utifrån lagen har en hög kvalitetsnivå på våra beslut inom LSS och IFO
 • Vi ser att personalen och kompetensutveckling har en stor betydelse för att skapa trygghet
 • Hålla kontinuerlig kontakt med föreningar och organisationer
 • Få fler föreningar att ta emot personer med funktionsnedsättning

Alla offentliga miljöer och lokaler skulle vara tillgänglighetsanpassade år 2006. Där har vi som kommun mer arbete att göra. Det pågår ett ständigt arbete för att uppdatera tillgänglighetsdatabasen med information och där kan vi se vad vi har att göra. Det sker en samverkan med funktionshinderorganisationerna för att verkligen få rätt tänk när vi bygger nytt i kommunen och den samverkan ska fortsätta.

Samhällets yttersta skyddsnät är individ och familjeomsorgen. Du som invånare ska vara trygg med att när du behöver stöd så finns det stöd. Det ska även vara så att vi säkerställer att systemet fungerar och inte utnyttjas av de som inte behöver. De som kan ska vara inskrivna på Arbetsmarknadscentrum för utslussning till studier eller arbete. Viktigt att alla människor känner sig sedda och att det finns en plats där de kan bidra med sin egen förmåga. Ramar och kramar. Alla behövs och ska känna sig delaktiga. Vi bygger Mark tillsammans!

Hemmet ska vara varje människas trygga vrå. Tyvärr ser inte verkligheten ut på det sättet idag. Vi har socialt utsatta familjer, våld i hemmet och barn som behöver en ny trygg familj att bo hos.
Barn och ungdomar lever i en allt otryggare värld. Vi har idag fältarbetare inom socialtjänsten och vi vill ha fler för att möta samhällsutvecklingen.

 • Arbeta för att kvinnan i familjen är den som tar emot ekonomiskt bistånd
 • Utveckla ytterliga insatser för skyddsbehövande kvinno
 • Utöka antalet fältarbetare
 • De som lever på ekonomiskt bistånd ska komma till egen försörjning genom ett bra samarbete med Arbetsmarknadscentrum
 • Införa ett systematiskt uppföljningsprogram för kontroll av externa placeringar

Trygghet för familjen, i livet och på fritiden

Moderaterna vill att kommunen har ett brett utbud av boendealternativ. Det innebär en mix mellan hyreslägenheter, bostadsrätter, radhus, gruppboenden och villor. Vi välkomnar privata aktörer att utveckla bostadsmarknaden. Kommunens ansvar är att se till att översiktsplaner, detaljplaner och bygglov sköt smidigt och professionellt med en stor serviceanda.

Med ett brett utbud av boenden kan vi få många trevliga områden som kan tilltala fler. Blandade välskötta bostadsområden skapar en trygghet i vardagen. Med närheten till en fantastisk natur runt knuten så finns alla förutsättningar till ett bra liv.

Mark har ett brett fritidsutbud med ca. 300 föreningar inom väldigt många områden, kommunal Kulturskola, ett antal idrottshallar, hembygdsgårdar, förläggargårdar och fina vandringsleder.

Det är viktigt att regelverket kring bidrag till föreningar innebär relativt likvärdiga ekonomiska förhållanden. Lika viktigt är att fördelningen av tider i hallarna bidrar till en mångfald av aktiviteter.

Badhuset Kaskad drivs idag av kommunen. Kommunen får inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet vilket innebär att utbudet i badhuset begränsas. Moderaterna anser att Kaskad kan drivas i privat regi och att kommunen köper simundervisningen utöver att hyra ut lokalerna. Ideella föreningar som i hög grad nyttjar kommunala lokaler, är ju pensionärsföreningar och föreningar som i hög grad tillvaratar intressen för invånare med olika medicinska besvär, kanske främst badhuset Kaskad.

Kommunen äger ett antal konstverk som finns tillgängliga för allmänheten. Det finns även en del som förvaras i förråd som mycket väl skulle kunna komma fram till allmän beskådan.

Utveckla och satsa på kulturupplevelser och fritidsaktiviteter för barn ungdom och vuxna.

Moderaterna vill införa en fritidscheck för barn och ungdom så att de kan välja aktivitet själva. Det blir ett mer rättvist system där vi då inför en avgift till kulturskolan, så det likställs med övriga föreningsaktiviteter i kommunen. Det kan bidra till en större trygghet i kommunen då det finns en större chans att hitta ett fritidsintresse som man brinner för och inte bara dra runt på stan för livet är orättvist.

Moderaterna vill att många markbor, unga som gamla, deltar i fysiska aktiviteter för bättre fysisk och mental hälsa. Det sociala livet, kulturella livet och att utöva någon sport är någonting som bör vara enkelt i Mark. Därför vill vi också att kommunens föreningsregister uppdateras med information om vilka föreningar som har eller kan erbjuda möjlighet till aktiviteter för människor med funktionsvariationer.

Moderaterna vill också främja besöksnäringen i kommunen. Vi har så mycket fint i Mark som turister borde få möjlighet att ta del av. De ska finnas attraktiva områden för hälsa, rekreation och fritid. Vandringsleder behöver skyltas upp och vara lättillgängliga både fysiskt och på webben. Det ska vara enkelt att söka information om du vill turista i Mark. Vi fortsätter samarbetet med vastsverige.com och lägger även in information på Marks sida om att turista i Mark. Vi har en unik historia som behöver lyftas fram. Informationsmaterial och kartor med vandringsleder, cykelvägar, badplatser, utsiktsplatser m.m. ska finnas lättillgängligt. Länkar till företag som vill finnas med läggs in. Vi ser gärna att informationen finns tillgänglig på flera språk, främst engelska och tyska.

Trygghet för företag och ökad samverkan

Moderaterna kommer att fokusera på:

 • trevligt bemötande, ökad dialog och tydlighet från kommunen
 • öka samarbete mellan skola, arbetsmarknadsenheten och näringslivet
 • öka samarbetet med högskola och universitet
 • kartlägga kompetensbristen i kommunen
 • integration med fokus på arbete
 • Förbifart Skene, vi behöver vara proaktiva och övrig infrastruktur
 • att effektivisera handläggningstiderna gentemot företag
 • lyssna på företagen bl.a. via Moderata Företagarrådet och Näringslivsrådet
 • förbättra rankingen i företagsklimat radikalt

Det är viktigt att kommunen är en serviceorganisation med myndighetsutövande och inte tvärtom. Vi måste fokusera på att vara tydliga, ha ett trevligt bemötande, återkoppla i tid och vara sakliga. Om ett ärende får ta 10 veckor, men kan bli klart på 2 så ska det ske på två veckor. Företagen ska inte förlora på att kommunen inte har full förståelse för en företagares vardag. Vi behöver bli snabbare och effektivare i vår ärendehantering utan att för den skull brista i kvalitet och bemötande.

Kommunens uppgifter är att förse alla invånare med service och beslut i olika ärenden. Det ska vara en tydligt i ansvar och uppgifter. Det ska vara enkelt att söka information och kommunen ska ha utpekade verksamhetsområden.

Det finns idag en uttalad kompetensbrist i kommunen. Det är svårt att få tag på den personal som företagen behöver. Marks kommun har internationellt välrenommerade företag och väldigt lokala företag som drivs av en enskild företagare. Hur möter vi upp den kompetensbristen i kommunen. Vi har ett fint gymnasium med gott renommé och en vuxenutbildning med möjlighet att läsa distansutbildningar från högskolor och universitet. Moderaterna vill att samarbetet mellan näringsliv och skolan blir naturlig del. Inte bara när det gäller praktik utan även underhandskontakter. Om inte skolan vet vilka arbeten som finns i Mark, hur ska vi då kunna visa eleverna vilka möjligheter som finns.

Kommunen ska vara proaktiva. Vi ska ha industrimark färdig och tillgänglig. Det är en brist idag när fler har upptäckt vår fina kommun. Det måste prioriteras. Vi ska ha tydligare skyltning om industrimark till salu och de ska vara enkelt att söka ledig industrimark på hemsidan.

Företagen är en del av samhällets integration då det är viktigt att nyanlända kommer ut i arbete. Vi har SFI utbildning idag med samhällsinformation och svenska språket. De skulle mycket väl kunna varvas med att arbeta. Det bör finnas klasser med SFI på kvällstid för att kunna kombinera studier och utbildning. Samtidigt är det viktigt att utreda både utbildning, erfarenheter och intressen hos de nyanlända som kommer till kommunen. Har du som hobby att sy så kan det vara en väg in även om du inte har någon utbildning. Här behöver näringslivet och kommunen samarbeta. Vi har en kompetensbrist och vi ha ett välfärdssystem som vi behöver resurser att upprätthålla. Att få fler människor i arbete är otroligt viktigt för framtiden.

Infrastrukturen i kommunen bör utvecklas. Vägarnas underhåll är eftersatt. Vi behöver underhålla våra vägar, en ladd infrastruktur för elbilar, ett säkert och utbyggt fibernät samt lättillgängliga gång- och cykelvägar som är skyltade med t.ex. Rydal 5 km.

Förbifart Skene där har vi en avsiktsförklaring undertecknad, men vi behöver göra jobbet. Vi har ett större behov av att förbifarten byggs än Trafikverket och måste därmed vara den part som presenterar ett färdigt förslag för sträckan och vi behöver göra de förarbeten som krävs redan nu. Bara för att avsiktsförklaringen är underskriven är inte resan gjord. Vi behöver ligga steget före och vara den pådrivande kraften i arbetet.

Moderata Företagarrådet kommer att fortsätta med sina möten. Det är en chans att få in åsikter och information om hur kommunens verksamhet kan bli bättre och för oss Moderater att få grepp om vad som är viktigt att ta tag i just nu. Företagarrådet har haft många diskussioner om upphandling och att det vill ha en ökad kommunikation med kommunen. Kravställningarna ska vara relevanta och ge även mindre företag möjlighet att kunna ge anbud. Tyvärr har en del av våra företag större delen av sina uppdrag utanför kommunen idag och så kan vi inte ha det. Vi behöver konkurrensutsätta mer av kommunens verksamhet. Utföraren av en tjänst ska hålla en viss kvalitet och det behöver inte vara kommunen som är bäst på just den uppgiften.

En trygghet i hållbarhet och utveckling

Mark är till ytan en stor kommun med vacker natur. Den vill vi bevara och samtidigt skapa nya trevliga områden där människor kan uppleva livskvalitet. Det gör att det behövs en väl utbyggd kollektivtrafik för att kunna ta sig till arbete, affären och fritidsaktiviteter. Vi Moderater vill verka för att fler mindre bussar kan användas i kollektivtrafiken och att fler får möjlighet att åka kollektivt.
Gång- och cykelvägar behöver byggas, byggas ihop med varandra och skyltas upp. Vi har flera platser i kommunen som väntar på gång- och cykelvägar. De som finns är inte alltid lätt att hitta rätt på. Fler skyltar som visar hur vi tar oss med cykel till olika platser. En del sträckor består av grusvägar och där är det av stor vikt att vi skyltar upp så att det blir begripligt både för oss och för besökare. Det finns flera aspekter. Miljö, hälsa och turism. Fler och fler cykelsemestrar och vi behöver öka antalet som väljer cykeln till arbetet istället för bilen.

Servicegraden i kommunen behöver förbättras än mer. Klara tydliga besked och det ska vara enkelt att få kontakt. Moderaternas initiativ till utbildning, Förenkla helt enkelt, är ett steg på vägen till att främst vara en serviceorganisation med det myndighetsutövande som kommunen har som uppgift. Det nya kontaktcentret i kommunen ska underlätta för att få tag på rätt person och få snabba svar på enklare frågor.

Kommunen växer och vi blir fler invånare år efter år. Flera bostadsplaner är på gång och det är väldigt trevligt. Moderaterna vill att det ska byggas mer i trä. Klimatpåverkan blir mindre och vi vet att trä växer upp igen. Det är när träden växer som de binder koldioxid och det blir då en dubbel vinst för miljön. Koldioxidutsläppen halveras om vi bygger i trä jämfört med betong. Solpaneler och/eller solceller är ett självklart val i samband med byggnation av bostäder och kommunala lokaler.

I samband med att vi blir fler gäller det att övriga samhällsfunktioner ligger med i planeringen. Förskolor, skolor, boenden för äldre, boenden för LSS, infrastrukturen vad gäller vägar, fiber, VA med mera. Här gäller det att ha en plan för framtidens behov. Att vi utgår från ett helhetsperspektiv när vi planerar och ser till att all tillgängliga data finns med underlagen. Kommunen måste se till att sköta sina kommunala uppgifter på bästa sätt.

Viskan flyter igenom stor del av centralorten men märks bara i samband med broarna. Vi vill öppna upp närheten till Viskan mellan Kinnaström och Kinnahallen. Tänk vilket trevligt promenadstråk där kan bli. Då kan det även bli möjligt att paddla kanot mitt inne i centrum.

Förbifart 156 är en mycket viktig komponent för att få ett trivsamt Skene. Miljön kommer att bli lugnare och stor del av den tunga trafiken kommer att utnyttja förbifarten. Det här skapar möjligheter för Skene och vi kommer att lyssna på innevånarna för att det ska bli trivsamt och tryggt. Målbild Skene är ett positivt projekt som kommer att ta tid, men vi får en målinriktning och kommer tillsammans kunna skapa någonting mycket bra. Moderaterna ser flera möjligheter på hur vi i förlängningen kan få en mer sammanbyggd och gemensam centralort.

Framtidens drivmedel. Utvecklingen går framåt och fler laddstationer för bilar behövs i kommunen. Vi moderater tror även mycket på vätgas och ser fram emot att en vätgasstation etableras längst någon av huvudvägarna. Kommunens främsta uppgift är att skapa möjligheter och ge förutsättningar. Det är inte självklart att kommunen själv ska bygga.

Jordbruksmarken är en viktig tillgång för livsmedelsproduktionen och för de näringsidkare som brukar marken. Det finns en problematik och det är mark som nu inte brukas men är klassad som jordbruksmark. Moderaterna anser det vara mycket viktigt att de finns en tydlighet i när det är tillåtet att bygga på jordbruksmark eller inte. Du ska som intressent kunna förstå om det är värt att söka bygglov eller inte. Det ska också finnas en röd tråd. Har du en gång fått ett positivt svar och påbörjat processen så ska det inte kunna bli ett blankt nej från kommunen i ett senare skede. Vi måste se till att vi har en klar, tydlig och rättssäker process.

När invånarna tillfrågas om vad som de vill lyfta fram med Mark så är det naturen och de vackra omgivningarna som lyfts fram. Därav har vi Marks logotype i grönt. Det betyder inte att vi kan använda mer färg i samhället. Färg gör människor glada. Parkbänkar bör målas i glada färger som lekplatserna med blå, röd, orange, gul osv. Ur tillgänglighetssynpunkt är betydligt bättre synlighet med mer färg då kontrasterna blir klarare.

Moderaterna kommer i politisk ledning att verka för och samarbeta med näringsliv, intressenter och invånare för att få så mycket ut av kommuninvånarnas skattepengar som möjligt. Det gäller bl.a. föreningsaktiviteter och arrangemang. Visst vill vi ha mer evenemang! En aktivitetskalender med de arrangemang som händer i kommunen månad för månad behöver tas fram. Både för oss själva och för de turister som kommer hit.

Trygghet i våra investeringar

 • Vi ska endast bygga nytt om det är absolut nödvändigt
 • Vi ska ha en 10 årig underhållsplan för våra byggnader som motsvarar renoveringsbehovet
 • Vi ska bygga Förbifart 156 för att minska trafiken genom centralorten och framförallt Skene
 • Vi ska ta fram en långsiktig plan för de investeringar som absolut måste göras

Mark står inför ett antal investeringar i form av renoveringar och nybyggnationer. Där ingår även Förbifart 156 som en stor post. Ekonomin idag innebär att vi kommer att få göra tuffa prioriteringar för att inte sätta framtida generationer i för stor skuld.

Vi har även ett behov att systematiskt kartlägga samtliga kommunala byggnader utifrån vilket underhåll som kommer att behövas och redan har behövts. Det är inte meningen att varje gång underhållet brister bygga nytt. Det har vi inte pengar till! Det är invånarnas skattepengar vi talar om och de ska användas på rätt sätt.

Vill du som vi bygga en bra och trygg framtid för Mark och dess invånare?
Vill du som vi bo i en trygg kommun?
Vill du som vi ha ett brett utbud och fler valmöjligheter med kvalitet?
Vill du som vi känna dig trygg med att kommunen sköter sin kärnverksamhet?
Vill du som vi vara trygg med omsorgen?
Vill du som vi förbättra för företagen och skapa fler trygga arbetsplatser?

Välkommen till den moderata samhörigheten och sprid budskapet om vår politik till din familj, vänner, grannar och bekanta. Nu målar vi Mark blått och tar ut en trygg riktning för kommunen.