Marks kommun

vårt valmanifest för denna mandatperiod

Marks kommun ska vara bäst på att vara kommun med kvalitet och valuta för skattepengarna som viktiga ledord.

Marks geografiska läge kombinerat med vackra omgivningar och djupa traditioner av
småföretagande, ger stora möjligheter. Möjligheter som ska tas tillvara!
Mark ska präglas av ett blomstrande näringsliv. Att barn och ungdomar får den allra
bästa starten i livet genom barnomsorg och skolor av toppkvalitet och rika möjligheter till idrott och kultur.

Mark ska erbjuda goda boendemiljöer med ett brett utbud av boendeformer i hela
kommunen. Här ska alla kunna förverkliga just sina drömmar.
Frihet och trygghet är viktigt för oss. Det handlar om möjligheten för varje människa och familj att kunna utforma livet som man själv önskar. Alla är unika och måste tillåtas vara det.

Vårt löfte till väljarna är att vi ska fortsätta utveckla vår fina kommun och göra det som kan bli bättre, ännu bättre. Mark ska vara en innovativ kommun i utveckling, en kommun som arbetar för ständiga förbättringar och där medarbetarnas tankar och idéer tas tillvara. Vi vill göra skillnad.

Nya Moderaterna i Mark vill:

 • Värna kärnverksamheterna
 • Samverka och bygga broar både mellan verksamheter, och över kommungränser
 • Att kommunalskatten hålls låg samtidigt som den kommunala servicen kan utvecklas
 • Genomföra pilotprojekt med intraprenad för ökat inflytande för medarbetarna inom vård, skola och omsorg, där medarbetarna själva beslutar om budgeten

Ett blomstrande näringsliv med växande företag och fler jobb

Tillväxt och jobb skapas i företag och av företagare. Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för företagen att kunna skapa jobben. Vi vill bidra till att befintliga företag ska kunna växa och att nya företag ska välja att etablera sig i Mark, inte minst lokalt i de mindre orterna.

 • Öka den kommunala servicen och tillgängligheten samt förbättra bemötandet
 • Stärka besöksnäringen
 • Insikten om företagens betydelse för samhällsutvecklingen ska genomsyra den kommunala verksamheten.
 • Alla ska tillåtas komma till sin rätt. Vi vill vidareutveckla olika typer av arbetsmarknadsinsatser för att alla ska få chansen att bidra till det allmänna, t ex genom satsningar på Naturvårdslaget.
 • Utveckla synen på företagande och entreprenörskap bland barn och unga genom fördjupat samarbete mellan skolor, inte minst rektorer och studie- och yrkesvägledare, och företag, samt återinföra prao.
 • Att kommunen tillhandahåller fler praktikplatser, såväl ferieplatser som praktik för personer som står lite längre från arbetsmarknaden
 • Utveckla Lagen om valfrihet (LOV) så att fler företag kan vara med och skapa en bättre vård och omsorg i kommunen
 • Fortsätta och intensifiera arbetet med att förenkla upphandlingsunderlag samt utforma upphandlingar så att de ger även mindre lokala företag möjlighet att delta
 • Minska byråkratin
 • Skylta och aktivt marknadsföra ledig tomtmark för företagsetableringar
 • Samverka med näringslivet i gemensamma evenemang

En växande kommun med livskvalitet i fokus

Marks kommun ska erbjuda en livskvalitet som får människor att stanna kvar men också att söka sig hit. Hela Mark ska leva.

 • Kommunal service ska gå hand i hand med utveckling och byggnationsplaner
 • Bygga samman Kinna och Skene utmed Viskan med en strandpromenad och boende
 • Planera för attraktiva boenden i sjönära områden enligt LIS
 • Fortsätta bidra till att det byggs olika typer att bostäder
 • Undersöka intresset för och erbjuda möjligheten att hyra odlingslotter i centralorten
 • Köpa och detaljplanera mark i attraktiva områden

 

Bra pendlingsmöjligheter och kommunikationer

God tillgänglighet, en utbyggd infrastruktur och snabba kommunikationer är en förutsättning för tillväxt och utveckling i Mark.

 • Verka för en utbyggnad av Lv156 och Rv41, liksom förbifart Skene och en upprustning av järnvägen till Borås och Varberg.
 • Driva frågor som rör kollektivtrafikens utveckling i Mark och läns- och kommunöverskridande gentemot Västra Götalandsregionen.
 • Bygga ut nätet av gång- och cykelvägar (GC-vägar)

 

Barnen är framtiden

Vi sätter barnen i fokus. Alla barn ska ges möjligheten till en bra och trygg start i livet, och kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vårt mål är en skola och barnomsorg i absolut toppklass, som lockar familjer till Marks kommun. Vi ser gärna bevarandet av de mindre skolorna som en trygg och nära miljö för de mindre barnen. Skolan ska präglas av trygghet och studiero. Det är personalen i barnomsorgen och skolan som bäst vet hur verksamheten ska skötas – inte politiker – därför tycker vi det är viktigt att öka medarbetarnas inflytande och att stärka det lokala ledarskapet i verksamheten.

Vi känner stor oro inför den växande psykiska ohälsan bland barn och unga. Tidig
upptäckt och tidiga insatser är viktigt innan problemen vuxit sig för stora.

Marks kommun ska erbjuda konkurrenskraftiga löner och vi ser gärna en ökad lönespridning mellan olika lärare. Lärare och förskolelärare ska ha goda möjligheter till planering och fortbildning.

 

Nya Moderaterna i Mark vill:

 • Att barn- och elevgrupperna i förskolan, skolan och skolbarnomsorgen är mindre än riksgenomsnittet
 • Återupprätta kunskapsskolan samt öka tryggheten och studieron i skolan bl a genom mindre och flexibla undervisningsgrupper och mobiltelefonförbud
 • Att kommunen åter satsar på en resursskola
 • Öka demokratin och delaktigheten för barn och ungdomar, t ex kan barns tankar och idéer tas tillvara i samhällsplaneringen
 • Att lärare och förskolelärare har konkurrenskraftiga villkor samt goda möjligheter till planering och fortbildning.
 • Öka valfriheten genom att öppna upp för fler former av pedagogisk omsorg
 • Lyfta fram matens betydelse för lärandet men även som pedagogiskt verktyg. Maten ska lagas så nära barnen som möjligt
 • Göra en kommunövergripande översyn över förskolornas och skolornas interiörer, lokalernas utformning och lekplatserna, för likvärdighet och en god miljö
 • Öppna upp för fler vuxna i skolan t ex genom införandet av ”Klassmorfar/ farfar/farmor/mormor”
 • Införa läxhjälp ”Lexis” inom skolbarnomsorgen eller direkt i anslutning efter skolan på eftermiddagen
 • Öka självbestämmandet för kommunala skolor och förskolor genom t ex intraprenad och profilering
 • Införa fysisk aktivitet på schemat varje dag
 • Återinföra Prao på högstadiet
 • Bibehålla och öka kvalitet, bredd och spets på gymnasieskolan och sprida entreprenöriellt lärande i utbildningen
 • Se fler insatser där unga får lära sig jobbet, på jobbet samt yrkes- och lärlingsutbildningar
 • Erbjuda en bra vuxenutbildning, validering av kunskaper och verka för fler praktikplatser inom såväl kommunal som privat verksamhet

 

Trygghet, stöd och hjälp när den behövs

Det sociala trygghetssystemet ska ge stöd samtidigt som det ska finnas morötter och stöttning till en återgång till ett liv utan bidrag och stöd. Människor med funktionsnedsättning ska, så långt det är möjligt, ha goda möjligheter att leva ett självständigt liv samt ha ett arbete att gå till. Vi är övertygade om att alla vill och kan, själv eller med stöd, välja vem som ska utföra hjälpinsatser inom socialtjänsten.

 

Nya Moderaterna i Mark vill:

 • Se satsningar på förebyggande insatser mot kriminalitet, genom t ex fler mötesplatser för unga
 • Göra offentlig miljö tillgänglig även för människor med funktionsnedsättning
 • ”Bygga tryggt” vid utformningen av offentliga miljöer och marknadsföra kommunen som en trygg kommun att bo i
 • Införa aktivitetskrav vid uppbärande av försörjningsstöd

 

En trygg ålderdom med extra guldkant

Det ska vara tryggt, och roligt, att åldras i Mark. Vården ska hålla hög kvalitet och
präglas av kontinuitet. För oss är det viktigt att hjälp och stöd utformas på ett sätt
som ser varje människas förmåga, önskemål och behov. För Nya Moderaterna är det
självklart att par ska kunna fortsätta bo tillsammans. Vi vill verka för olika former av boenden för äldre i alla delar av kommunen. Vi vill vidareutveckla grundtanken med Seniorboenden och Trygghetsboenden. Vi vill att äldre får möjligheter till en meningsfull fritid och nya möten.

 

Nya Moderaterna i Mark vill:

 • Tänka nytt och utveckla boenden och alternativ som möter äldres behov och önskemål
 • God och näringsriktig mat, i rätt tid, lagad nära den som ska äta den, med möjlighet till ett glas vin
 • Ge personal och brukare större inflytande över verksamheten, med möjlighet till intraprenad
 • Att alla äldre ges möjlighet till en meningsfull vardag och utevistelse
 • Stödja och uppmuntra de frivilliga insatser som görs av enskilda eller organisationer för att öka de äldres sociala gemenskap
 • Satsa på anhörigvården för att underlätta för dem som vårdar en närstående
 • Pröva möjligheten att erbjuda äldre som bor kvar hemma att, i stället för att få mat hemkörd, erbjudas möjlighet att äta tillsammans med andra på en lokal restaurang

 

Kultur och fritid som berikar vardagen

Kultur och fritid ska utvecklas och kunna bidra till att berika allas vardag. Vi vill skapa en grogrund för ett rikt kultur- och idrottsliv med bredd och spets. Biblioteken fyller en viktig funktion i att förmedla information genom böcker, filmer, tidningar och Internet. Det är därför viktigt att
vi vårdar våra bibliotek och bokbussen i kommunen.
nyttjandegrad av, och investeringsbehov i
badhuset Kaskad. Vi vill se ett badhus som kan svara upp mot behovet av mer bassängtid
både för fritidsbad, motionssimning och simundervisning. Vi ser positivt på
att släppa in också andra aktörer för att utveckla verksamheten.

 

Nya Moderaterna i Mark vill:

 • Utveckla och satsa på kulturupplevelser för barn och ungdom. Införa en barnkulturpeng i förskolan och grundskolan.
 • Att vår duktiga kulturskola får ett utökat uppdrag att ge barn vid förskolor och skolor en tidig kontakt med musik och teater
 • Värna kulturminnes- och hembygdsvård samt arbeta fram en bevarande- och utvecklingsplan i samarbete med berörda organisationer, föreningar och aktörer
 • Bidra till att utveckla besöksmål i kommunen samt fortsätta satsa på attraktiva rekreations- och fritidsområden
 • Starta upp ett projekt för att erbjuda barn att prova på olika idrotter genom att stödja samarbete mellan skolor och föreningar
 • Bidra till att öka simkunnigheten bland barnen. Öka möjligheterna att förlägga gymnastiklektioner på Kaskad.
 • Vårda och fortlöpande renovera och uppgradera idrottsanläggningarna liksom Kaskad.
 • Utreda förutsättningarna för och behovet av kollo- och daglägerplatser på sommaren bl a för barn och ungdomar
 • Föra generationer närmare varandra genom att samlokalisera faciliteter och aktiviteter som utegym, lekplats, boule och frisbee-golf eller parkour.
 • Bokbussens funktion skall säkerställas
 • Införa en fritidsbank och samverka med återbruk

 

Natur, miljö och en levande landsbygd

Markborna ska kunna vara stolta och nöjda över närmiljön. Parker och naturområden
ska vara välskötta och underhållas regelbundet. Torg och andra allmänna platser
ska också ge ett välvårdat intryck. Vi vill aktivt arbeta för att minska nedskräpning i kommunen. Alla hushåll ska enkelt kunna ta ansvar för att återvinna sitt avfall. Vi vill att kommunen i samverkan med näringsliv och föreningar utvecklar turismen. Vi vill se mer och samordnad marknadsföring av evenemang och aktiviteter, boenden och olika turistpaket.

 

Nya Moderaterna i Mark vill:

 • Vi vill initiera ett projekt ”Håll Mark rent” för barn och ungdomar för att uppmärksamma problematiken med nedskräpning.
 • Främja turism och en levande landsbygd bl a genom att rusta upp och uppgradera kommunala besöksmål
 • Bättre marknadsföra de möjligheter till turism, bl.a. genom fiske och naturupplevelser som vår kommun erbjuder
 • Bevara en levande landsbygd genom öppenhet och generositet mot dem som vill bygga utanför planlagt område
 • Ha 1000 m som absolut minsta avstånd till närliggande bostadsfastighet vid vindkraftsetablering
 • Att kommunen i sina verksamheter strävar efter att laga maten lokalt, från grunden och med så få halvfabrikat som möjligt
 • Styra kosten mot mer säsongsbetonad och närproducerad mat framför enbart ekologisk.
 • Att kökspersonalen erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling för att lyfta arbetet med den goda måltiden
 • Initiera ”Håll Mark rent” som projekt i förskolan och skolan