Din integritet är mycket viktig för oss.

Moderaterna tar den personliga integriteten på stort allvar. Här kan du läsa vår integritetspolicy samt information om hur vi använder oss av cookies.

Så hanterar vi dina personuppgifter

EU:s Dataskyddsförordning (”GDPR”) träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR ger dig som medlem eller intressent rätt till information om behandling av dina personuppgifter.

1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Moderata Samlingspartiet, Riksorganisationen, org.nr 802001-5452, med postadress Box 2080, 103 12 STOCKHOLM, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när vi hanterar dem för egna ändamål. För viss behandling är Moderata Samlingspartiet Riksorganisationen och respektive förbund, partikrets och partiförening gemensamt personuppgiftsansvariga, (gemensamt nedan ”Moderata Samlingspartiet”, ”vi”, ”oss” och ”vår” om inte annat särskilt anges). För ytterligare lokal behandling som sker hos respektive förbund, partikrets och partiförening är sådant förbund, partikrets eller partiförening personuppgiftsansvarig för sådan behandling. I tillämpliga delar avser denna information även sådan behandling som sker hos enskilt förbund, partikrets eller partiförening.

Avseende behandling av personuppgifter i samband med användning av intranät eller Moderaternas interna app (Mappen) lämnas ytterligare information i samband med sådan användning.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter (vilka beskrivs nedan under avsnitt 7 under rubriken ”Din rätt till insyn och rätt att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter”) är du välkommen att, utöver direkt kontakt med förbund, partikrets eller partiförening, kontakta oss på dataskyddsombud@moderaterna.se. Du kan även ringa oss på 08-676 80 00 eller skicka ett brev adresserat till Dataskyddsombud, Box 2080, 103 12 STOCKHOLM.

2. Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi inom Moderata Samlingspartiet vill vara så tydliga som möjligt kring hur vi behandlar dina personuppgifter. I detta avsnitt 2 ser du en översikt över vår behandling. I avsnitt 4 ”Vad ska personuppgifterna användas till?” nedan hittar du mer detaljerad information om våra ändamål med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen är. Du kan även läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

  • Medlemskap i Moderata Samlingspartiet, uppgifter om politisk åsikt. Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att de uppgifter vi behandlar om dig som rör nuvarande eller tidigare förbundstillhörighet, föreningstillhörighet, förtroendeuppdrag eller information om annan regelbunden kontakt med oss i Moderata Samlingspartiet utgör uppgifter om politisk åsikt vilket är särskilt känsliga personuppgifter. Sådan behandling sker av oss med stöd av att detta är inom ramen för berättigad verksamhet hos en förening med politiskt syfte. Vi kommer dock inte att lämna ut dina uppgifter för självständig behandling av tredje man som inte verkar inom ramen för Moderaternas verksamhet utan att du gett oss ditt samtycke till sådant utlämnande.
  • Övriga personuppgifter för administrering av medlemskap. Vi behandlar våra medlemmars personuppgifter som lämnas i samband med registrering av medlemskap eller inom ramen för sådant medlemskap. Utöver de personuppgifter som en medlem lämnar till oss inhämtar vi information, som direkt eller indirekt kan hänföras till medlemmen, från Statens personadressregister (SPAR).
  • Intressenter. Vi behandlar i vissa fall personuppgifter, främst kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress, om personer som inte är eller ännu har blivit medlemmar men som lämnat sådana uppgifter till oss eller annars visat intresse för partiets verksamhet eller deltagit i partiets verksamhet (exempelvis genom deltagande vid våra arrangemang eller möten).
  • Nyhetsbrev. Vi behandlar uppgifter om namn samt e-postadress som lämnas i samband med anmälan om prenumeration på vårt nyhetsbrev.
  • Gåvogivare. Vi behandlar våra gåvogivares personuppgifter, såsom uppgifter om bidragsgivarens identitet, vilket bidrag som har lämnats och bidragets storlek.
  • Deltagare i M-lotteriet. Vi behandlar deltagarnas personuppgifter, såsom uppgifter om identitet, personnummer och kontaktuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser mot deltagarna samt för att efterleva Spellagen och annan tillämplig lagstiftning.

4. Vad ska personuppgifterna användas till?

Ändamål: Upprätthålla en god medlems- och registervård

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?
Behandlingen av kontaktuppgifter är nödvändig för att administrera medlemsförhållandet i enlighet med våra stadgar (avtalet med dig). Behandling av personnummer är motiverad med hänsyn till vikten av en säker identifiering av dig.Behandling av uppgifter om förbundstillhörighet och föreningstillhörighet sker med stöd av att sådan behandling sker inom ramen för en berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder hos en förening med politiskt syfte.

5. Så hanterar vi cookies

Moderata Samlingspartiet använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användarupplevelsen, optimering av webbplatsen och ibland för reklam. Du kan läsa mer om cookies i cookiepolicyn.

6. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för behandling till Moderata Samlingspartiets IT-leverantörer såsom system- och driftleverantörer samt till förbund, partikretsar och partiföreningar, i vissa fall även utanför Sverige. Detta för att kunna administrera ditt medlemskap eller begäran om information eller för att i övrigt kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Uppgifter om gåva kommer att lämnas ut till Kammarkollegiet enligt lag.

7. Överföring av personuppgifter till tredje land

Våra leverantörer behandlar som huvudregel endast sina medlemmars, prenumeranters, gåvogivares och intressenters personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta Moderata Samlingspartiet enligt kontaktuppgifter, se sida 4.

8. Din rätt till insyn och rätt att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter 

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags eller organisations hantering av personuppgifter.

9. Kontakta oss

Ansökan eller begäran om att utöva dina rättigheter enligt ovan skickas till:

dataskyddsombud@moderaterna.se eller Attn: Medlemsadministrationen, Moderata Samlingspartiet Riksorganisationen, Box 2080, 103 12 Stockholm.

Vill du ha ytterligare information om Moderata Samlingspartiets behandling av dina personuppgifter ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@moderaterna.se, tel 08-676 80 00.

Du är även alltid välkommen att kontakta din partikrets, förbund eller partiförening.