Vi är redo att ta de viktiga besluten som leder Mark in i framtiden!

Moderaterna kommer under åren 2023–2026 att arbeta för att Marks kommun ska bli en trygg och trivsam kommun för alla invånare. Vi vill ta vara på de möjligheter som vi har runt omkring oss och ta tillvara den kraft som finns i både invånarna, näringsliv, personal och resurser. Ensam är inte stark, utan det är tillsammans vi kan utföra mirakel.

Moderaternas handlingsplan för trygghet under 2023 – 2026

Moderaterna kommer under åren 2023–2026 att arbeta för att Marks kommun ska bli en trygg och trivsam kommun för alla invånare.
Vi vill ta vara på de möjligheter som vi har runt omkring oss och ta tillvara den kraft som finns i både invånarna, näringsliv, personal och resurser.
Ensam är inte stark, utan det är tillsammans vi kan utföra mirakel.

Mycket är bra, men vi är inte nöjda. Tillsammans kan vi bättre och Moderaterna är redo att axla ansvaret för att ta tag i de problem och utmaningar som vi ser. Just trygghet inom samtliga kommunens områden är mycket viktiga för oss de närmaste åren. Det är ingen ”Quick fix” utan ett systematiskt arbete.

Du ska känna dig trygg i att kommunen gör det som kan göras och för att samhällskontraktet gäller inom alla kommunens ansvarsområden. Det är vårt mål att kommunen blir en serviceorganisation med myndighetsutövning.

Mark har nu över 35 tusen invånare och vi är ingen liten kommun. Nu skördar vi den process som påbörjades av Moderaterna under förra mandatperioden med krav på Marks Bostads byggnation.

Fler har upptäckt Mark och nu finns flera privata intressenter som är villiga att bygga bostäder här. Det här visar att vi ska tro på oss själva, peka ut riktningen och ta oss dit. Det krävs mod, samarbetsförmåga och en framtidstro.

Moderaterna kommer under 2022–2025 att fokusera på:

 • Förhindra att otrygg fysisk miljö byggs redan i detaljplan och bygglov.
 • Identifiera dåligt belysta platser och uppdatera belysningen tillsammans med fastighetsägare.
 • Initiera en dialog med polisen om platser som skulle kunna bli tryggare med övervakningskameror.
 • Öka närvaron och övervakning på offentliga platser i samarbete med föreningar och organisationer
 • Stötta organisationer som vill nattvandra.
 • Informera om möjligheten med grannsamverkan.
 • Samordna kommunala larmfunktioner.
 • Utöka antalet fältassistenter
 • Undersöka om det finns en trångboddhets problematik i kommunen
 • MBAB skall anta rekommendationer för max antal personer bosatta per lägenhet
 • Via Idéburet offentligt partnerskap (IOP) skapa mötesplatser och aktiviteter.
 • Aktörer som vill bidra till ytterligare ungdomsaktiviteter kan få särskilt bidrag.
 • Planera för mötesplatser som är aktiva större delen av dygnet
 • Samplanera servering, träning, lek och aktiviteter i centrala miljöer
 • Sanera klotter inom 24 timmar skadegörelse ska åtgärdas utan dröjsmål och städning av centrummiljöer ska ske även på helgmornar. Vi behöver även verka för att vi alla tillsammans arbetar förebyggande mot nedskräpning.
 • Halkbekämpa för att undvika fallolyckor samt dela ut broddar till äldre.

Moderaterna är redo att ta de viktiga besluten som leder Mark in i framtiden!